Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 

1 KUVAUS 

Tietosuojaseloste Jorvin päiväkotiyhdistys ry:n asiakasrekisteriin liittyen. 

2 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Rekisterinpitäjä:
Jorvin päiväkotiyhdistys ry
Karvasmäentie 10
02740 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Päiväkodin johtaja Hanna Paukkunen
Puhelinnumero: 044 989 5752
Sähköposti: ext-hanna.paukkunen@hus.fi


3 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Jorvin päiväkotiyhdistys ry:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja viestintään. Lisäksi tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen, palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen, tiedottamiseen, markkinointiin ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. 

4 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Jorvin päiväkotiyhdistys ry:n asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot päiväkodin asiakkaista (asiakkaalla tarkoitetaan tässä selosteessa sekä lapsia että heidän vanhemmanvastuunkantajiaan):
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
Varahakijoiden yhteystiedot
Allergiat ja pitkäaikaissairaudet lasten osalta
Asiakashistoria
Varhaiskasvatusmaksuihin liittyvät tiedot
Tukipäätökset

5 REKISTERIN TIETOLÄHTEET JA KÄSITTELYPERUSTE 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan itse antamat tiedot. 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Jorvin päiväkotiyhdistys ry siirtää joissakin tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Näitä osapuolia voivat olla esimerkiksi neuvolat, esiopetus tai varhaiskasvatusyksikkö mahdollisen varhaiskasvastuspaikan muuttuessa.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

7 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

8 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu tarvittaessa salattua ja suojattua yhteyttä̈ käyttäen.

Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Tiedot säilytetään vain niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti.

Asiakirjojen säilöntä̈ tapahtuu kunnan viranomaisen ohjeistamalla tavalla.

9 REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Tarkastusoikeus
Jorvin päiväkotiyhdistys ry tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä pyytäen meitä kertomaan käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot sekä käsittelyn perusteen.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen ottamalla meihin yhteyttä.
Oikeus vaatia tiedon poistamista
Rekisteröity voi myös pyytää Jorvin päiväkotiyhdistys ry:tä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistään. Jorvin päiväkotiyhdistys ry suorittaa rekisteröidyn pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.
Oikeus vastustaa
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jatkossa, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme.
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää palveluitamme.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Mikäli käsittelymme perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä päiväkodin johtajaan.

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10 MUUTOKSET TÄHÄN REKISTERISELOSTEESEEN 

Jorvin päiväkotiyhdistys ry voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin muutetaan ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, ilmoitamme asiasta kaikille rekisteröityneille käyttäjille heidän ilmoittamiinsa sähköpostisosoitteisiin tai muutoin kirjallisesti. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Puhelinnumerot

Jorvin päiväkodin puhelinnumerot:
Johtaja: 044 9895752
Jyväset: 044 9792080
Soraset: 044 9792081
Rippuset: 044 7707345

Jorvin Päiväkoti

Karvasmäentie 10, 02740 Espoo

Puhelin:  044-989 5752

Facebook: Jorvin päiväkoti